Tim McCreadie - Bobby Pierce -- Jim DenHamer photo

Photos by Jim DenHamer