Brandon Sheppard - Max Blair - Jim DenHamer photo

Photos by Jim DenHamer